Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när X Solutions HB (XSHB) Org.nr. 969778-9353 som äger: ”www.vaxkassetter.se” tillhandahåller en tjänst till en fysisk eller juridisk person. XSHB tillhandahåller tjänsten ”vaxkassetter.se”, som är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att köpa produkter hos XSHB.

Den som köper produkter kallas kund. Den eller de personer som nyttjar vaxkassetter.se under kundens överinseende kallas för användare. Varje kund måste namnge minst en fysisk person som ska kunna fungera som kontaktperson hos kunden.

Registrering för att bli kund sker via vaxkassetter.se hemsida, via XSHB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post/brev. XSHB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

Kundens användare har tillgång till vaxkassetter.se dygnet runt under veckans alla dagar när avtal mellan XSHB och kund har slutits.

XSHB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av produktpriser, erbjudande och annat innehåll som vaxkassetter.se innehåller. XSHB ska dock på kundens begäran, under en innevarande abonnemangsperiod, på något annat sätt leverera sådant innehåll som tagits bort från tjänsten, om innehållet fanns tillgängligt för kunden vid abonnemangsperiodens början.

Avtal mellan XSHB och kund ska anses ha träffats när kunden erhåller en registreringsbekräftelse / beställning per e-post från XSHB.

XSHB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För de fall ändring eller tillägg sker ska kunden underrättas om villkorsändringen via e-post till kundens kontaktperson, via sajten www.vaxkassetter.se, eller på annat lämpligt sätt. Om XSHB har överenskommit om bindningstid för tjänsten med kunden, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Kunden ansvarar för att före varje beställning informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.vaxkassetter.se

Upphovsrätt

Innehållet på XSHB:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

XSHB ger kunden rättighet att beställa / köpa produkter via www.vaxkassetter.se. Rättighet för bäställning gäller endast inom ramen för kundens näringsverksamhet och för den eller de användare som kunden låtit ansluta i enlighet med överenskommelse.

Beställning / visning XSHB är att betrakta som en programvara och får, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Vaxkassetter.se och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna. Att i övrigt publicera eller annars sprida innehåll från Vaxkassetter.se  på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt är fullt tillåtet så länge källa noga anges.

XSHB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall XSHB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall eller expertsvar.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid för beställning är från bäställningspunkt tid upp till 30 dagar, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse slutits mellan kund och XSHB . Efter nämnda avtalstid krävs en ny överenskommelse mellan kund och XSHB för att ett avtal i det läget ska föreligga.

XSHB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

  1. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse,
  2. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

XSHB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till Vaxkassetter.se, om kunden utnyttjat XSHB i strid mot avtalet eller annars agerat på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

PRISER
Alla priser för företag/privatpersonner som anges på vår prislista och hemsida är exklusiv svensk moms och i valutan SEK. Fraktkostnad tillkommer. Vi förbehåller oss rätten till prisjustering utan föravisering.


FRAKTAVGIFT
En fraktavgift på totalt 49 – 121 kr (ex. moms upp till 2 kg) tillkommer oavsett orderstorlek (gäller endast leveranser inom Sverige). Inga andra avgifter tillkommer.


FRAKTSÄTT
Alla ordrar skickas med Xtakes Delivery, Schenker, DHL Service Point inom Sverige. Avisering om när ditt paket är framme hos närmsta utlämningsställe sker via SMS eller email viktigt vid SMS är att ni lämnar ert mobiltelefonnummer.


LEVERANSTID
Normal leveranstid inom Sverige är 1-14 arbetsdagar om inget annat anges. Normalt skickar vi alla beställningar som görs innan 12.00 samma dag. Vi reserverar oss för slutförsäljning av en vara. Vi ansvarar ej för förseningar som uppstår hos paketleverantören.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vi reserverar oss för felskrivingar gällande innehållsförteckningarna på våra produkter.


BETALNINGSVILLKOR: BETALNINGEN KAN SKE PÅ FÖJANDE SÄTT
Förskottsbetalning. Betala manuellt till vårt bankkonto. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.

  1.  Swish: 123 213 99 05 – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobilnr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.
  2. Betala via PayPal; PayPal e-postadress konto: laurentium@live.se, Stripe kortbetalning – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobilnr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.
  3. Bankgiro: 5109-3466 – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobilnr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.
  4. Kontonamn: X Solutions HB; kontonummer: 9641736690; Clearingnummer: 82149; Bank: Swedbank – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobilnr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.

XSHB:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till XSHB.

XSHB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i www.vaxkassetter.se i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. XSHB eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid.

XSHB ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för XSHB att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. XSHB har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.vaxkassetter.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.

Main Menu